Maps - University of Groningen
 
English | Nederlands

Groningen provincie

(1589)
Groningensis agri vera descriptio 1589
Map
(1616)
En tibi lector regio Frisiae, quae inter Lavicam et Amasum flumina Dullartumque sinum porrigitur ... : cum metropoli sua civitate inclyta Groninga
Map
(1617)
Groninga Dominium
Map
(1631)
[Kaart van de buitendijks gelegen landen aan de Noordkust van de provincie Groningen van Wierhuizen tot Hoogwatum]
Map
(1632)
Groninga dominium
Map
(1635)
Groninga Dominivm
Map
(1635)
Groeninga Domini[um]
Map
(1639)
Groninga dominium
Map
(1640)
Typus Groningae & Omlandiae & caet:
Map
(1646)
Typus Groningae & Omlandiae & caet
Map
(1647)
Groninga Dominium
Map
(1660)
Groninga dominium
Map
(1663)
Dominii Groningæ nec non maximæ partis Drentiæ novissima delineatio
Map
(1668)
Nievwe caerte van Groninger Landt of anders De Ommelanden genaemt
Map
(1674)
La Seigneurie de Groningue subdivisée en toutes ses iuridictions : dressée sur les memoires les plus nouveaux
Map
(1677)
Dominii Groningae nec non maximae partis Drentiae novissima delineatio
Map
(1680)
Corectissima nec non novissima dominii et provinciae Groningae et Omlandiae tabula
Map
(1680)
Groninga dominivm
Map
(1680)
Tabulae Dominii Groeningae qvae et complectitur maximam partem Drentiae
Map
(1690)
Dominium Groeningae
Map
(1690)
Tabulæ Dominii Groeningæ qvæ et complectitur maximam partem Drentiæ
Map
(1692)
La Seigneurie de Groningue subdivisée en toutes ses Iuridictions dressée sur les memoires les plus nouveaux
Map
(1696)
La Seigneurie de Groningue subdivisée en toutes ses Iuridictions dressée sur les memoires les plus nouveaux
Map
(1697)
Dominii Groningæ nec non maximæ partis Drentiæ novissima delineatio
Map
(1702)
Groninga dominium
Map
(171X)
La Groningue : suivant les nouvelles observations de Messrs de l'Academie Royale des sciences, etc. augmentées de nouveau
Map
(1720)
Groningæ et Omlandiæ dominium : vulgo de provincie van Stadt en Lande
Map
(1725)
Groningen en Ommelanden
Map
(1725)
Corectissima nec non novissima dominii et provinciae Groningae et Omlandiae tabula
Map
(1734)
Groeninga domini[um]
Map
(1738)
Volgens authorisatie der Ed[ele] Mog[end]e Hoog Wijse Heeren Gedeputeerde Staaten van Stad Groning[e]n en Ommelanden [...] heb ick ondergeschrev[e]n [...] gemeten de dijk, post en paalwerken beginnende van Bierumer Oude Zijle : meede Delf zijll in de grondteijkening gebragt
Map
(1765)
Groningen en Ommelanden
Map
(1767)
Groningue
Map
(1770)
Nieuwe kaart van Groningen en Ommelanden
Map
(1773)
De Synode van Stad en Landen in VII klassen verdeeld
Map
(1781)
Kaart of landtafereel der provincie van Groningen en Ommelanden verdeelt in deszelfs byzondere quartieren, districten en voornaamste iurisdictien : beneffens de Heerlykheid Westerwolde
Map
(1784)
Nova totius provinciae Groningo-Omlandiae en Belgio tabula
Map
(1600)
La Seigneurie de Groningue subdivisée en toutes ses Iuridictions dressée sur les memoires les plus nouveaux
Map
(1790)
Groningen und Westerwolde
Map
(1791)
Fivelingo
Map
(1791)
Groningen mit den Ommelanden
Map
(1791)
Hunsingo
Map
(1791)
Der Meerbusen Dollart
Map
(1791)
Nieuwe kaart van de provincie Groningen en Ommmelanden
Map
(1791)
Oldambt oder die Alten Aemter
Map
(1791)
Die Stadt Groningen mit ihrem Gooregt oder Gebiethe
Map
(1791)
Westerwolde
Map
(1791)
Das Wester Quartier
Map
(1792)
Kaart der provintie van Groningen en Ommelanden : mitsgaders de Heerlijkheid Westerwolde
Map
(1700)
De provincie van Groningen
Map
(1807)
Charte vom Departement Gröningen im Königreich Holland
Map
(1818)
Charte von der Provinz Gröningen
Map
(1825)
Kaart der doorbraken en overstrooming van Groningen op den 4 February 1825
Map
(1870)
Afstandswijzer voor de provincie Groningen : (volgens den afstandswijzer vastgesteld door den Minister van Oorlog)
Map
(1835)
Kaart van de provincie Groningen : met een gedeelte van Drenthe & Vriesland
Map
(1837)
Kaart van de provincie Groningen met aanduiding van de grondsgesteldheid en den waterstaat en vele, voor de geschiedenis van haren bodem belangrijke bijzonderheden; opgemaakt naar de bestaande kaarten en volgens nadere opnemingen en inlichtingen met behulp der Commissie van onderwijs aldaar, van de gemeente-besturen en van andere deskundigen
Map
(1838)
Kaart van de provincie Groningen : met een gedeelte van Vriesland & Drenthe
Map
(1841)
Kaart van de provincie Groningen : met een gedeelte van Vriesland & Drenthe
Map
(1842)
Wad kaart behoorende bij de Verhandeling over de kweller kwestie
Map
(1846)
Proef van bewerking der bekroonde school-kaart van het Koningrijk der Nederlanden
Map
(1849)
Kaart van Kolham : behoorende bij de Beschrijving van Kolham door S.J. Rutgers
Map
(1850)
Kaart van een gedeelte der buitenlanden bij de Beersterzijl : aanwijzende de lijn van scheiding uit de Bellingwolderzijl op de landpunt Reide, tusschen de particuliere ingelanden en de stad Groningen ...
Map
(1852)
Groningen : 1849
Map
(1854)
Kaart van den Dollard (bij laag water) en zijne omstreken : behoorende bij de Beschrijving daarvan
Map
(1855)
Kaart van den Dollard (bij laag water) en zijne omstreken : behoorende bij de Beschrijving daarvan
Map
(1856)
Molen koloniën tusschen het Damsterdiep en het Reitdiep
Map
(1857)
Kaart van de molenpolders gelegen in het Zijlvest der Drie Delf zijlen : het Oostwolder -, Wold- en Farmsummer-zijlvest
Map
(1857)
Molenkoloniën in de Termunter en Oterdummer zijlvestenijen
Map
(1857)
Molenkoloniën in de Vier Karspelen en Bellingwolder zijlvestenijen, de Oostwolder- en Stadspolders
Map
(1857)
Molenkoloniën op de Pekel A en Westerwoldsche A
Map
(1857)
Molenkoloniën op het Winschoterdiep
Map
(1857)
Hoogteschaal der bouten, slagdorpels, sluisdeuren en andere vaste punten : ontleend aan de waterpassingen van Groningen langs het Reitdiep en den zeedijk van Groningen langs het Boterdiep via Groot Zeewijk langs den zeedijk gedaan door [...] M.E.C. Plemp en J Singels in het jaar 1855
Map
(1859)
4: Hunsingoo
Map
(1859)
3: Wadden
Map
(1861)
Kaart van de provincie Groningen waarop grootendeels de uitkomsten van de aldaar in de jaren 1855 tot 1859 gedane waterpassingen zijn aangewezen
Map
(1861)
Kaart van Rottumeroog
Map
(1861)
8: Westerwolde
Map
(1862)
Kaart van het project waterschap Reiderland waarop in rood zijn aangegeven de tot vorming daarvan uittevoeren werken
Map
(1862)
Kaart van de molenpolders in het Westerkwartier der provincie Groningen en de daardoor uitwaterende in de provincie Drenthe
Map
(1800)
Groningen
Map
(1867)
Kaartje aanwijzende de staatsspoorwegen in deze provincie : met parallellijnen, mitsgaders de lijnen van het kanalisatieplan, en eene opgave van de verhouding in de betaling der opcenten tusschen verschillende deelen der provincie ...
Map
(1868)
Groningen
Map
(1868)
Kaart van de molenpolders die door het scheepvaart- en afwaterings-kanaal doorsneden worden
Map
(1868)
Kaart van de nieuwe indeeling der molenpolders na de uitvoering van het scheepvaart- en afwateringskanaal
Map
(1868)
Geologisch en agronomisch kaartje behoorende bij de beschrijving van den landbouw in de distrikten Oldambt, Westerwolde en Fivelgo : lith. v. Emrik & Binger
Map
(1868)
Kaart van den mond van het Reitdiep : ter aanwijzing der verschillende rigtingen voor de afdamming
Map
(1869)
Kaart van alle bevaarbare vaarten, kanalen, met de daarin gelegene schut en uitwateringsluizen in de provincie Groningen
Map
(1870)
Wegkaart der provincie Groningen : opgemaakt ingevolge besluit van de Staten der provincie Groningen ... 1857
Map
(1871)
Kaart van het district Hunsego
Map
(1874)
Kaart van de provincie Groningen in 1872
Map
(1872)
Kaart van het waterschap Westerwolde
Map
(1874)
Kaart van de provincie "Stad en Lande" in de laatste helft der 17e eeuw
Map
(1878)
Kaart van het Meedhuizermeer
Map
(1879)
Wegkaart der provincie Groningen, opgemaakt ingevolge besluit van de Staten der provincie Groningen ...
Map
(187X)
Kaart van Westerwolde : zijnde het 6e schooldist. in de Provincie Groningen
Map
(1827)
Beschrivinge der older gestaltenisse van Reiderland liggende in Oostfriesland : in het jaar [...] 1277 [...] is in Reiderland een grotte inbroke van water geweest [...]
Map
(1800)
[Kaartje van de provincie Groningen zonder Westerwolde]
Map
(1800)
Vertooning der carspelen die in den Dullart vergaen zijn : uit oude caerten afgeteekent ... 1664
Map
(1666)
[Kaart van de nieuw ingedijkte landen onder Midwolda, Oostwold en Goldhoorn : met de dijk van 1665]
Map
(1833)
[Kaart van de gemeten landen onder Midwolda, Midwolder Hamrick en Oostwold]
Map
(1853)
[Kaart van de gemeten landen onder Midwolde, Midwolder Hamrick en Oostwold]
Map
(1700)
[Schetskaartje van het plan voor de Dollarddijk van 1701]
Map
(1706)
[Kaart van de Dollard : met aanwassen van Finsterwolde tot Roelofshorn in Oostfriesland]
Map
(1827)
[Kaart van het in de Dollard verdronken land]
Map
(1735)
[Kaart van het in de Dollard verdronken land]
Map
(1744)
Plan van de Nieuwe Schans endesselfs omleggende situatie 1744
Map
(1800)
[Wadkaart met Schiermonnikoog en Rottumeroog en de Noordwestkust van de provincie Groningen]
Map
(1754)
Caarte van enige plaatzen in de Boven-Pekel ...
Map
(1760)
[Kaart van de polder achter Vierhuizen en Midhuizen]
Map
(1833)
Aanwijzinge der carspelen vergaen in de Dullaert : door tweedragt der landzaten zijnde 33 dorpen en twee cloosters op den 13 January door Jansumer gadt, en zoo voorts op den 25 Dec. 1277 mede door Wilzumer gadt, overstroomt ...
Map
(1769)
Aanwijsinge der carspelen soo vergaan sijn in de Dullaert : door tweedracht der landtsaten [...]
Map
(1772)
[Schetskaart van de Wetsinger en Selwerder schepperijen]
Map
(1774)
Clooster Buiren : ... 1763 op 't versoek van J. Muntingh en op desselfs aanwijs
Map
(1775)
Aanwysinge der carspelen zo vergaan zyn in de Dullart : door tweedragt der landtsaten [...]
Map
(1775)
Anwyzinge der carspelen zoo vergaen zijn in de Dullaert : door twiedracht der landtsaten [...]
Map
(1791)
Anwijzinge de (!) carspelen zoo vergaen zijn in de Dullaert : door twiedracht der landsaten, zijnde XXXIII dorpen en II cloosters, op den 13 January door Jansumer gadt ende zoo voorts op den 25 December 1277, meede door Wilgumergadt overstroomt [...]
Map
(1799)
Kaart van de buitendyks landen en het Wat tussen Vier huizen en de vogelkooy langs de Westereems
Map
(1800)
Nieuwe kaart, waarin vervat de Oude dijk : leggende in het Noorder gedeelte der Ommelanden
Map
(1814)
Verkleining van een kaart behorende tot een procesverbaal, opgemaakt door ... S. Piccard ... 1814 van een getuigenverhoor ... betreffende het toewerpen en ruineren der veengruppels, welke de boeren van Ter Apel in hunne gebruikt opstrekken veen ten Noordwesten van het klooster Ter Apel, tusschen de Ruiten Ae, Munneke dijk, Musschel Ae en de scheidlinie tusschen Ter Apel en Ter Haar gemaakt hadden ...
Map
(1820)
Plan der landerijen gelegen in de gemeente Zuidhorn toebehorende aan ... S.G. Geertsema van Sjallema
Map
(1827)
Beschrivinge der older gestaltenisse van Reiderland liggende in Oostfriesland : in het jaar [...] 1277 [...] is in Reiderland ein grotte inbreke van water geweest [etc.]
Map
(1829)
De provincie Groningen
Map
(1830)
Loop der oude Fivel : gestopt in of omtrent het jaar 1294
Map
(1833)
[Kaart van de gemeten nieuwe landen onder Oude en Nieuwe Beerta en Ulsda]
Map
(1833)
Door order en last van de Edle Moogende Heeren Staaten van Stadt Groningen en Ommelanden ... heb ik ondergeschreeven gemeeten deeze neevens staande nieuw ingediekte landen onder Zuurdijck geleegen : sijnde ingedyckt door ... O.J. van Alberda, Heer van Nieuwenstein ... 1729
Map
(1852)
[Kaart van de gemeten nieuwe landen onder Oude en Nieuwe Beerta en Ulsda]
Map
(1833)
[Kaart van het in de Dollard verdronken land]
Map
(1837)
[Kaart van het door de inbraak van de Dollard verdronken Reiderland]
Map
(1800)
[Kustkaart van de Eems]
Map
(183X)
Kaart van de kwelders in de gemeenten Uithuizen, Uithuizermeden, 't Zandt en Bierum
Map
(1843)
Kaart van polder- en kwederlanden [!] uit de gemeente Ulrum
Map
(1843)
Kaart van landerijen met daarop staande gebouwen uit de gemeente Ulrum
Map
(1847)
Aanwyzinge der dorpen die vergaan zyn in de Dollart : door tweedragt der landzaten zynde 33 dorpen en 2 kloosters op den 13 January, door Jensumergat, en zoo verder op den 25 December 1277 mede door Wilgumergat overstroomt [...]
Map
(1800)
Aanwyzinge der dorpen, die vergaan zijn in de Dollart : door tweedragt der landtzaten
Map
(1850)
[Kaart van de inpolderingen van de Dollard]
Map
(1851)
Eiland Rottum
Map
(185X)
Kaart van het waterschap Hunsingo
Map
(185X)
[Kaart van landerijen ten Oosten van Noordhorn]
Map
(1850)
[Kaart van landerijen ten Westen van Noordhorn, sectie Norrits]
Map
(1868)
[Kaart van de buitendijks gelegen landen aan de Noordkust van de provincie Groningen van Wierhuizen tot Hoogwatum]
Map
(1875)
Kaartje figuratif van de geprojecteerde bedijking der polders onder Zuurdijk, Departement van de Wester Eems
Map
(1878)
[Kaart van het ingepolderd Meedhuizer meer]
Map
(1800)
Aanwijzinge der dorpen die vergaan zijn in de Dollart : zijnde 33 dorpen en 2 kloosters op den 13 Januarij, door Jansumergat, en zoo verder op den 25 December 1277 mede door Wilgumergat overstroomd [...]
Map
(186X)
Groningense territorium
Map
(1800)
[Kaart van de Dollard]
Map
(1800)
Kaartje van de Westernieuwlander, Andeler, Warffummuer en Usquerter kwelders
Map
(1800)
De landen behorende onder de schepperij van Innersdijk
Map
(1800)
Plan van een gedeelte van den Dollard gelegen in de provincie Groningen : kadastraal opgenomen onder de administratie van ... G.W. van Imhoff ...
Map
(1800)
Schets plan tot opheldering der afwatering en geprojecteerde doorstroming van Delfzijl
Map
(1840)
De kerk te Onderwierum
Map
(1840)
Kerk te Sauwerdt
Map
(1840)
De oude kerk te Wetsinge
Map
(187X)
[Foto van het praalgraf van Anna van Ewsum en Carel Hieronymus Knyphausen in de kerk van Midwolde bij Leek]
Map
(1823)
Platte grond van de Hervormde kerk te Sappemeer
Map


 
To top